Treachery of Images: The White House #0635, 2016
Treachery of Images: The White House #1277
Treachery of Images: George Washington @ Mount Rushmore, 2016
Treachery of Images: Thomas Jefferson @ Mount Rushmore, 2016
Treachery of Images: Theodore Roosevelt @ Mount Rushmore, 2016
Treachery of Images: Abraham Lincoln @ Mount Rushmore, 2016
Treachery of Images: Lincoln Monuments #1, 2016
Treachery of Images: Lincoln Monuments #2, 2016
Treachery of Images: Jefferson Memorial #0618, 2016
Treachery of Images: Jefferson Memorial #0452, 2016
prev / next